Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie funkcjonuje w oparciu o:

1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572),
2. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych   niedostosowaniem społecznym,
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
6. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie.

Rekrutacja Wychowanków odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej, głównie z terenu Warszawy. Podstawą przyjęcia jest spełnienie przez kandydata ogólnych zasad opisanych w Statucie MOS Nr 7 oraz rozmowa indywidualna z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

W ramach MOS Nr 7 istnieje:

Internat ( dla chłopców od 13 roku życia – uczniów szkół należących do Ośrodka);
a) Szkoła Podstawowa Nr 348 w Warszawie
b) Branżowa Szkoła I-go Stopnia Nr 63, kształcąca w kierunku:
    - kucharz
    - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Rekrutacja odbywa przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie – tel. 22 516 98 20

 
 
Wprowadził BZMW/ext.LSzczygiel 12-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.kminko 13-03-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.kminko 01-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2018
Liczba odwiedzin: 2077
Rejestr zmian